111: Connection refused

SEVAN

Кола, Категории и Филтри
14 продукта
Сортирай
Breeze Зимна течност за чистачки -60°С /ароматизиран концентрат/
SEVAN

Breeze Зимна течност за чистачки -60°С /ароматизиран концентрат/ SEVAN

Каталожен N: SEVAN BRIZ 0.900ML.

Описание:
Състав: метилов алкохол, вода, нейоногенен ПАВ <5%, ПК, оцветител.

 За температурните показатели на разтворите вижте таблицата.Приложение:
Продукта се използва за почистване на стъклата на автомобила от отлагания от масла, сажди, прах и др. през зимния период. Изпарява се бързо и не оставя следи. Продукта ви гарантира перфектна видимост и комфорт.


Внимание:
H225 Силно запалими течност и пари.
H301 + H311 + H331 Токсичен при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване.
Н370 Причинява увреждане на органите (Очи, централната нервна система). 


Препоръки за безопасност:
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.


Начин на употреба:
Ароматизираната зимна течност за чистачки BREEZE -60°С е концентрат. Продукта се разтваря предварително според таблицата, след което се налива в съда на стъклопочистващата система.


Съхранение:
Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство.

Покажи по-малко
  
ПОДОБНИ ПРОДУКТИ

ДЕТАЙЛИ
2.00 лв (с ДДС)
 бр
антифриз-севан бриз син 1кг
SEVAN

антифриз-севан бриз син 1кг SEVAN

Каталожен N: P999 SEVAN BRIZ 1KG.

Описание:
SEVAN® АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -60C се използва след разреждане с дестилирана или омекотена вода съгласно таблицата по-долу. 

Съдържа: 1,2-етандиол

  

Приложение:
SEVAN® АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -60C се използва целогодишно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили. Подходящ е за съвременни двигатели и за двигатели с алуминиева охладителна система.


Внимание:
H302 Вреден при поглъщане.
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
Н373 Причинява увреждане на бъбреците при продължителна или многократна експозиция.


Препоръки за безопасност:
Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P103 Преди употреба прочетете етикета.
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
P330 Изплакнете устата.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци.


Съхранение:
Срок на съхранение: 3 г. от датата на производство.

ДЕТАЙЛИ
2.90 лв (с ДДС)
 бр
антифриз-севан бриз син 1кг
SEVAN

антифриз-севан бриз син 1кг SEVAN

Каталожен N: P999 BRIZ -60 1KG

Breeze Антифриз концентрат -60°С
Антифриз
 

Описание:
 За температурните показатели на разтворите вижте таблицата.Приложение:
Антифриз БРИЗ е ефективна охлаждаща нисковискозна течност, предназначена за използване в охладителната система на двигатели с вътрешно горене, както и в качеството на топлоносител в топлообменни апарати, експлоатирани при ниски температури.
Съдържа: 1,2-етандиол
Предупреждения за опасност:
H302 Вреден при поглъщане.
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
Н373 Причинява увреждане на бъбреците при продължителна или многократна експозиция.


Препоръки за безопасност:
Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P103 Преди употреба прочетете етикета.
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
P330 Изплакнете устата.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци.


Начин на употреба:
Антифриза в тази опаковка е концентрат. Разрежда се с дестилирана или дейонизирана вода в съотношение според желаното ниво на ефективност и студозащита. 


Съхранение:
Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство.

ДЕТАЙЛИ
2.90 лв (с ДДС)
 бр
антифриз-севан син -36 1л
SEVAN

антифриз-севан син -36 1л SEVAN

Каталожен N: P999 SEVAN -36 1L

Описание:
SEVAN® АНТИФРИЗ ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА-36C е охлаждаща течност, която осигурява защита на двигателя от прегряване, корозия и замръзване при температура на околната среда до минус 36С. 
Съдържа: 1,2-етандиол


Внимание:
H302 Вреден при поглъщане.
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
Н373 Причинява увреждане на бъбреците при продължителна или многократна експозиция.


Препоръки за безопасност:
Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P103 Преди употреба прочетете етикета.
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
P330 Изплакнете устата.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци.


Съхранение:
Срок на съхранение: 3 г. от датата на производство.

ДЕТАЙЛИ
3.00 лв (с ДДС)
 бр
антифриз-севан син -72 1л
SEVAN

антифриз-севан син -72 1л SEVAN

Каталожен N: P999 SEVAN -72 1L

Описание:
SEVAN® АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -72C се използва след разреждане с дестилирана или омекотена вода съгласно таблицата по-долу.

Съдържа: 1,2-етандиол

 

 

 

Приложение:
SEVAN® АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -72C се използва целогодишно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили. Подходящ е за съвременни двигатели и за двигатели с алуминиева охладителна система.


Внимание:
H302 Вреден при поглъщане.
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
Н373 Причинява увреждане на бъбреците при продължителна или многократна експозиция.


Препоръки за безопасност:
Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P103 Преди употреба прочетете етикета.
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
P330 Изплакнете устата.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци.


Съхранение:
Срок на съхранение: 3 г. от датата на производство.

ДЕТАЙЛИ
5.50 лв (с ДДС)
 бр
антифриз-севан син г11 -74 1л
SEVAN

антифриз-севан син г11 -74 1л SEVAN

Каталожен N: P999 SEVAN SG11 1L

Описание:
Съдържа: Етилен гликол.

SEVAN® Antifreeze SG 11 се използва след разреждане с дестилирана или омекотена вода съгласно таблицата по-долу. 

 

 


Приложение:
SEVAN® Antifreeze SG 11 се използва целогодишно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили. Подходящ е за съвременни двигатели и за двигатели с алуминиева охладителна система.


Внимание:
H302 Вреден при поглъщане.
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
Н373 Причинява увреждане на бъбреците при продължителна или многократна експозиция.


Препоръки за безопасност:
Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P103 Преди употреба прочетете етикета.
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
P330 Изплакнете устата.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци.
EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.


Съхранение:
Срок на съхранение: 3 г. от датата на производство.

ДЕТАЙЛИ
7.30 лв (с ДДС)
 бр
антифриз-севан червен -74 1л
SEVAN

антифриз-севан червен -74 1л SEVAN

Каталожен N: P999 SEVAN SG12 -74

писание:
SEVAN® Antifreeze Long Life SG 12 отговаря на следните стандарти:
ASTM D 3306/ASTM D 4985; BS 6580 (UK); FVV Heft R 443 (D); Afnor R 15/601 (F); SAE J 1034; JIS K 2234 (J); KSM 2142 (K); CUNA NC 956-16 (I) ; UNE 26361-88 (E); EMPA (CH); ASTM D 3306 and D 4985; NATO S 759; E/L 1415c (MIL Italy)
И технически спецификации на фирмите: 
Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 C * Mercedes DBL 7700 * Ford ESD M97 B49-A * Man 324 * GM US 6277 M * Ford WSS-M97B44-C * Chrysler MS 9176 * BMW N 600 69.0 * VOLVO * FORD ESD M97 B49-A * OPEL GM QL 130100 

SEVAN® Antifreeze Long Life SG 12 е антифриз концентрат на база на етилен гликол и добавки на основа на органични (моно и ди-карбоксилни) киселини, не съдържащи силикати. Не съдържа потенциално опасни добавки като нитрити, амини и фосфати и това го прави по-малко опасен за околна среда.

Съдържа: Етилен гликол, антикорозионни добавки.

 


 За температурните показатели на разтворите вижте таблицата.

 

 

 

Приложение:
SEVAN® Antifreeze Long Life SG 12 се използва целогодишно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили, камиони, автобуси, извън магистрална техника, стационарни и корабни двигатели и др. Използва се само след разреждане с дестилирана или омекотена вода. Освен за традиционни двигатели е особено подходящ за високотехнологични двигатели, за които от голямо значение е предпазването на алуминиевите детайли от високотемпературна корозия.


Внимание:
H302 Вреден при поглъщане.
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
Н373 Причинява увреждане на бъбреците при продължителна или многократна експозиция.


Препоръки за безопасност:
Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P103 Преди употреба прочетете етикета.
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
P330 Изплакнете устата.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци.
EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.


Начин на употреба:
За да се гарантира добра и трайна защита от корозия се препоръчва използване на продукта в съотношение 1:1 с дестилирана вода. Не се препоръчва използването на смеси с концентрация на SEVAN® Antifreeze Long Life SG 12 по-висока от 70%. Благодарение на използваните органични добавки и тяхното минимално изчерпване по време на експлоатация се осигурява удължен срок за експлоатация до 5 години (250 000 км за леки автомобили и 650 000 км за товарни автомобили).


Съхранение:
Срок на съхранение: 5 г. от датата на производство.

ДЕТАЙЛИ
7.60 лв (с ДДС)
 бр
Breeze Ароматизирана зимна течност за чистачки -20°С готова за употреба
SEVAN

Breeze Ароматизирана зимна течност за чистачки -20°С готова за употреба SEVAN

Каталожен N: SEVAN BRIZ 5L.

Описание:
Състав: метилов алкохол, вода, нейоногенен ПАВ <5%, ПК, оцветител.


Приложение:
Продукта се използва за почистване на стъклата на автомобила от отлагания от масла, сажди, прах и др. през зимния период. Изпарява се бързо и не оставя следи. Продукта ви гарантира перфектна видимост и комфорт.


Внимание:
H225 Силно запалими течност и пари.
H301 + H311 + H331 Токсичен при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване.
Н370 Причинява увреждане на органите (Очи, централната нервна система). 


Технически данни:Препоръки за безопасност:
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.


Начин на употреба:
Ароматизираната течност за чистачки BREEZE -20°С е готова за употреба зимна течност. Продукта осигурява защита от замръзване на стъклопочистващата система до -20°С


Съхранение:
Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство.

Дата на производство: Виж маркировката.
Партиден номер: Виж маркировката

ДЕТАЙЛИ
9.50 лв (с ДДС)
 бр
антифриз-севан син -36 5л
SEVAN

антифриз-севан син -36 5л SEVAN

Каталожен N: P999 SEVAN -36 5L

Описание:
SEVAN® АНТИФРИЗ ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА-36C е охлаждаща течност, която осигурява защита на двигателя от прегряване, корозия и замръзване при температура на околната среда до минус 36С. 
Съдържа: 1,2-етандиол


Внимание:
H302 Вреден при поглъщане.
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
Н373 Причинява увреждане на бъбреците при продължителна или многократна експозиция.


Препоръки за безопасност:
Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P103 Преди употреба прочетете етикета.
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
P330 Изплакнете устата.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци.


Съхранение:
Срок на съхранение: 3 г. от датата на производство.

ДЕТАЙЛИ
13.80 лв (с ДДС)
 бр
антифриз-севан син 5 литра -60
SEVAN

антифриз-севан син 5 литра -60 SEVAN

Каталожен N: P999 SEVAN 1L -60

Описание:
SEVAN® АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -60C се използва след разреждане с дестилирана или омекотена вода съгласно таблицата по-долу. 

Съдържа: 1,2-етандиол

 

 

 

Приложение:
SEVAN® АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -60C се използва целогодишно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили. Подходящ е за съвременни двигатели и за двигатели с алуминиева охладителна система.


Внимание:
H302 Вреден при поглъщане.
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
Н373 Причинява увреждане на бъбреците при продължителна или многократна експозиция.


Препоръки за безопасност:
Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P103 Преди употреба прочетете етикета.
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
P330 Изплакнете устата.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци.


Съхранение:
Срок на съхранение: 3 г. от датата на производство.

ДЕТАЙЛИ
18.80 лв (с ДДС)
 бр
антифриз-севан син г11 -74 4л
SEVAN

антифриз-севан син г11 -74 4л SEVAN

Каталожен N: P999 SEVAN SG11 4L

Описание:
Съдържа: Етилен гликол.

SEVAN® Antifreeze SG 11 се използва след разреждане с дестилирана или омекотена вода съгласно таблицата по-долу. 


Приложение:
SEVAN® Antifreeze SG 11 се използва целогодишно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили. Подходящ е за съвременни двигатели и за двигатели с алуминиева охладителна система.


Внимание:
H302 Вреден при поглъщане.
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
Н373 Причинява увреждане на бъбреците при продължителна или многократна експозиция.


Препоръки за безопасност:
Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P103 Преди употреба прочетете етикета.
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
P330 Изплакнете устата.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци.
EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.


Съхранение:
Срок на съхранение: 3 г. от датата на производство.

ДЕТАЙЛИ
25.70 лв (с ДДС)
 бр
На страница по:

ЗАЩО ОТ

Най-големия каталог за авточасти!
Най-добрите цени
Връщане на продукта
Безплатна доставка